Algemene voorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Swinxs website. Laat een ouder of verzorger deze voorwaarden lezen en je deze uitleggen. Door gebruik te maken van de Swinxs website ga je akkoord met deze voorwaarden. Op bepaalde gedeelten van deze website kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze en de aanvullende voorwaarden kunnen af en toe gewijzigd of aangevuld worden. Je dient alle voorwaarden geregeld te lezen om te bezien of je nog steeds akkoord gaat met de voorwaarden. Als je de website blijft gebruiken na het wijzigen van de voorwaarden, dan ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden.


Kinderen
Swinxs B.V. doet de grootst mogelijke moeite om deze website geschikt voor kinderen te laten zijn. Doordat niet alle content op deze website afkomstig is van Swinxs B.V., maar ook gebruikers content kunnen oploaden, kan Swinxs B.V. niet garanderen dat alle content voldoet aan deze geschiktheid. Ouders en/of verzorgers dienen toezicht te houden op de toegang van hun kinderen tot deze website, in het bijzonder tot de gedeelten waarop gebruikers zelf teksten en gegevens kunnen uploaden. Leest u ook onze Privacy Policy. Indien u van mening bent dat gedeelten van deze website niet geschikt zijn voor kinderen, neemt u dan contact op met Swinxs B.V. (zie onderaan deze voorwaarden).


Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Swinxs B.V. aan de invulling en het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) website wordt regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) website kunnen geen rechten worden ontleend. Swinxs B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de website kunnen links naar websites van derden voorkomen. Swinxs B.V. heeft geen invloed op dergelijke derden sites. Swinxs B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of ander nadeel in verband met het gebruik van de Swinxs website of websites van derden.


(Intellectuele eigendoms-)rechten
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de website voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot merken, modellen, logo’s, teksten, spellen, spelconcepten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek, stemmen, tekst en opmaak) berusten bij Swinxs B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Behalve voor zover noodzakelijk om bevoegd toegang tot deze website te krijgen voor normaal gebruik, is het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Swinxs B.V. en/of de aan haar gelieerde rechthebbenden, ten strengste verboden.


Toegevoegd Materiaal
Op sommige gedeelten van de website kan je zelf materiaal toevoegen en/of aanleveren, zoals spellen, tekst, uitslagen, foto’s etc. (hierna: het “Materiaal”). Bij het toevoegen en/of aanleveren van Materiaal aan de website dien je de volgende voorwaarden in acht te nemen.

Je mag geen onrechtmatig Materiaal toevoegen/aanleveren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Materiaal dat in strijd is met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt (zoals Materiaal dat strafbaar of in strijd met privacy wetgeving is, inbreuk maakt op andermans (intellectuele eigendoms-)rechten, pornografisch of discriminerend Materiaal, of ander Materiaal dat kwetsend, beledigend, smadelijk of lasterlijk is of kan zijn, zoals bijvoorbeeld Materiaal over nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging).

Je mag geen Materiaal toevoegen/aanleveren met een commercieel oogmerk of dat commercieel van aard is.

Je mag geen Materiaal toevoegen/aanleveren dat schadelijk is of kan zijn voor (eigendommen van) Swinxs B.V. of derden, zoals Materiaal dat virussen bevat of op andere wijze de werking van computers en/of andere soorten (elektronische) apparatuur kan aantasten.

Je mag niet op overbodige wijze Materiaal toevoegen/aanleveren (bijvoorbeeld meerdere gelijke berichten of berichten die niet relevant zijn voor het betreffende onderwerp).

Door het toevoegen/aanleveren van Materiaal aan de website draag je kosteloos alle (intellectuele eigendoms-)rechten op het Materiaal onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Swinxs B.V., die daarmee eigenaar wordt van het Materiaal. Indien een dergelijke overdracht niet reeds door het toevoegen/aanleveren tot stand komt, dan verleen je door het toevoegen/aanleveren van Materiaal aan de website aan Swinxs B.V. kosteloos een onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde en onbeperkte licentie om het Materiaal te gebruiken op welke wijze en via welk medium dan ook. Daarnaast zal je op eerste verzoek daartoe van Swinxs B.V. alle handelingen verrichten die voor een overdracht nodig zijn. Voorzover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doe je afstand van ieder moreel recht op het Materiaal. Swinxs B.V. heeft derhalve door toevoegen/aanleveren van Materiaal het recht het Materiaal onbeperkt al dan niet commercieel te gebruiken en te (doen) exploiteren, al dan niet door derden.

Swinxs B.V. heeft het recht om te allen tijde naar eigen keuze Materiaal van de website te verwijderen of aan te passen.

Swinxs B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of ander nadeel in verband met het (gebruik van het) Materiaal. Je vrijwaart Tien voor aanspraken van derden die verband houden met het Materiaal. Je zal Swinxs B.V. daarbij alle schade, kosten en interesten vergoeden, die Swinxs B.V. zal lijden in verband met aanspraken van derden in verband met (het gebruik van) het Materiaal.


Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Swinxs B.V.
Swinxs B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17118466.
Swinxs B.V. Oudenhof 4c, 4191 NW Geldermalsen. Tel: 088 0084144. Email: info@swinxs.com


Print deze pagina of bewaar als PDF

Welkom!

Er is geen Swinxs aangesloten.